Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos, miškais lyg rūtom kalnai žaliuoja... Maironis

Saugomos teritorijos už Dubysos regioninio parko ribų

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-122 Dubysos regioninio parko direkcijai už parko ribų priskirtos šios, direkcijų neturinčios nacionalinės saugomos teritorijos:

Nacionalinės saugomos teritorijos:
1. Aluonos hidrografinis draustinis
2. Ariogalos botaninis draustinis
3. Balčios hidrografinis draustinis
4. Dubysos ichtiologinis draustinis
5. Jūkainių geomorfologinis draustinis
6. Laučynės kraštovaizdžio draustinis
7. Pajieslio geomorfologinis draustinis
8. Pašešuvio kraštovaizdžio draustinis
9. Šaltuonos botaninis - zoologinis draustinis
10. Šušvės kraštovaizdžio draustinis
11. Blinstrubiškio miško biosferos poligonas
12. Dotnuvos - Josvainių miškų biosferos poligonas

Natura 2000 teritorijos
1. Aluonos upė ir jos slėniai
2. Balčios upė
3. Blinstrubiškio miškas
4. Dotnuvos - Josvainių miškai
5. Dubysos upės slėnis
6. Dubysos vidurupis ir žemupys
7. Josvainių miškas
8. Jūkainių miškas
9. Klamputė
10. Šaltuonos upės slėnis
11. Šešuvies upės slėnis žemiau Molavėnų
12. Šienlaukio miškas
13. Šušvės upė ir jos apylinkės
14. Vikšrupio aukštupys
15. Vosbučių kaimo apylinkės


Dubysos regioninio parko direkcija priskirtose saugomose teritorijose vertina jų būklę ir esant reikalui teikia pasiūlymus dėl šių teritorijų apsaugos bei tvarkymo. Natura 2000 statusą turinčiose teritorijose pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą vykdo rūšių ir buveinių stebėseną bei nustatyta tvarka nustatinėja planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio šioms teritorijoms reikšmingumą..