Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos, miškais lyg rūtom kalnai žaliuoja... Maironis

Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamenti ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, Dubysos regioninio parko direkcijoje (toliau - Direkcija) yra sudarytos sąlygos laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, skaitinant Direkcijos duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz.: duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, tvarkant duomenų veiklos įrašus, užtikrinant duomenų tvarkymo saugumą ir valdant asmens duomenų saugumo pažeidimus.

Duomenų subjektai gali kreiptis į Direkciją klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą el. paštu info@dubysa.info. Direkcija užtikrina slaptumą arba konfidencialumą, laikydamasi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės.

Asmens duomenų tvarkymo Direkcijoje apimtį ir tikslus, asmens duomenų tvarkymo taisykles, duomenų subjektų teises, prašymo dėl duomenų subjektų teisų įgyveninimo ir nagrinėjimo Dubysos regioninio parko direkcijoje nustato:

1.   Dubysos regioninio parko direkcijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės.pdf

2.  Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Dubysos regioninio parko direkcijoje taisyklės.pdf

3. Asmens duomenų teisinės apsaugos naudojant automatines vaizdo stebėjimo lameras Dubysos regioninio parko direkcijoje tvarkos aprašas.pdf

Taip pat dumenų subjektas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl veiksmų (neveikimo).

Skundus dėl Dubysos regioninio parko direkcijos veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti nacionalinei asmens duomenų priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimoValstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:

L. Sapiegos g. 17 (II aukštas), LT-10312 Vilnius

Tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445